Skip to main content

Praktische informatie

Praktische informatie

De meeste kinderen brengen steeds meer tijd door achter een scherm en komen moeilijker tot spel. Steeds minder wordt er tijd besteed aan buiten spelen en sporten. Wij willen de kinderen graag laten ervaren dat er buiten zoveel te ontdekken is en daarbij is onze locatie uitermate geschikt voor. De ruimte geeft ons genoeg mogelijkheden om op verschillende manieren de kinderen te prikkelen om tot bewegen te komen, nieuwe dingen te ontdekken en zich te ontwikkelen. Buiten spelen is gezond, goed voor de motoriek, zelfvertrouwen op te bouwen door om te leren gaan met risico’s en te leren door vallen en opstaan.

Lees alle informatie

Kind inschrijven

Nadat u contact heeft gehad met BSO In ’t Groen en u wilt uw kind graag aanmelden bij BSO In ’t Groen ontvangt u een plaatsingsformulier. Wanneer dit formulier ingevuld retour komt is uw inschrijving definitief.

Wanneer er plaats is voor uw kind(eren) ontvangt u een contract met toestemmingsformulier en een machtiging automatische incasso. Ook hier wordt verzocht dit ondertekend te retourneren waarna de plaatsing rond is. U kind zal dan starten op de afgesproken datum.

Openingstijden

BSO In ‘t Groen is in schoolweken geopend op maandag, dinsdag, en donderdag van 14.00 tot 18.30 uur. Tijdens vakantieweken en studiedagen (niet op stakingsdagen) is de BSO geopend van 8.00 tot 18.30 uur. Verwacht wordt dat uw kind tussen 8.00 en 9.15 wordt gebracht en tussen 16.30 en 18.30 wordt opgehaald.

BSO In ‘t Groen is gesloten op de volgende nationale feestdagen:

 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag (in lustrumjaren)
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede Kerstdag
 • Nieuwjaarsdag

Daarnaast hebben we de volgende aangepaste openingstijden:

 • Kerstavond vanaf 17.00 uur gesloten
 • Oudejaarsavond vanaf 17.00 uur gesloten

Vervoer

Kinderen worden bij school opgehaald op een vaste plek. Onze chauffeurs zijn allemaal in het bezit van een VOG.

Wanneer een kind zelfstandig vanuit school naar de BSO komt wordt dit ten alle tijden vooraf besproken tussen ouder en pedagogisch medewerker en wordt dit vastgelegd op het toestemmingsformulier ondertekend door de ouder/verzorger. In vakanties moeten de ouders zelf het kind naar de BSO brengen.

Lid van een club of vereniging?

Het kind hoeft geen lid te zijn van de club waar BSO In ’t Groen gevestigd is. Mocht dit toch zo zijn en traint uw kind voor 18.30 uur  op maandag-, dinsdag- of donderdagavond, dan is uw kind meteen op de goede plek.

Wanneer het voor u fijn is zorgen wij dat uw kind op tijd omgekleed op het trainingsveld staat. Wij zullen zorgen voor een kleine maaltijd wanneer kinderen vanuit de BSO door moeten naar de training.

Communicatie met ouders

BSO In ‘t Groen vindt het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de BSO en nodigt hen uit om ons te ontmoeten tijdens breng- en haalmomenten. We proberen elke ouder dagelijks te spreken. Om een kind goed te kunnen begeleiden, is het fijn wanneer wij op de hoogte zijn van de thuissituatie van het kind. Andersom moet de ouder ook weten hoe de dag op de BSO is verlopen, hoe het kind zich daar gedraagt, voelt etc.

1x per jaar vinden er 10 minuten gesprekken plaats. Deze worden gehouden in oktober. Tijdens dit gesprek komt de ontwikkeling en het welzijn van uw kind ter sprake.

Mocht het nodig zijn dat we ouders langer spreken, dan zullen we initiatief nemen tot dit gesprek.  Andersom kunnen ouders ook altijd een gesprek aanvragen wanneer zij dit fijn vinden om zo rustig samen te kunnen zitten.

Wilt u zien wat wij allemaal doen met de kinderen volg ons op Instagram BSO In ’t Groen.

Oudercommissie

BSO In ‘t Groen werft actief voor deelname aan de oudercommissie. We willen graag ouders stimuleren om met ons samen (verplichte) onderwerpen te bespreken die belangrijk zijn voor hun kinderen en voor henzelf.

Heeft u interesse om in de oudercommissie te komen neem dan contact op via Kim 06-42193667 of via info@bso-intgroen.nl

Afnemen extra dagdelen en ruilen

Extra dagen en dagdelen ruilen kan altijd mits de wettelijke norm voor wat betreft groepsgrootte in relatie tot het aantal pedagogisch medewerkers niet wordt overschreden en het pedagogisch verantwoord is. Ouders kunnen hun wens persoonlijk doorgeven, via WhatsApp of mail. Een dag ruilen kan alleen incidenteel, dus niet een reeks dezelfde dagen achter elkaar.

Let op: ruilen is een service en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wanneer uw kind afwezig is, vragen wij u het kind af te melden voor 9.00 uur. Wanneer u na 9.00 uur uw kind afmeldt, kan deze dag niet meer ingezet worden voor een ruildag.

Afwezigheid van kinderen wordt door de pedagogisch medewerkers geregistreerd. Beschikbare ruildagen dienen in hetzelfde kalenderjaar ingeruild te worden. Na dit jaar vervallen de dagen.

Voor het gebruik van extra opvang wordt een vergoeding gevraagd van het geldende tarief. Officiële feestdagen die wij gesloten zijn kunnen niet ingezet worden voor ruilingen.

Afmelden

Als uw kind niet naar de BSO komt verzoeken wij dit tijdig door te geven.

U kunt dit telefonisch doen 06-42193667.

Landelijke register kinderopvang (LRK)

Ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer: 468691303

Veiligheid, gezondheid en hygiëne

Comfort de Wet Kinderopvang voldoet BSO In ‘t Groen aan de eisen van de controlerende instanties zoals brandweer, gemeente en de GGD.

In ons beleid veiligheid en gezondheid staat beschreven hoe wij streven naar een zo goed en veilig mogelijke speel- en werkomgeving. Met daarbij de ruimte voor de kinderen om te leren door vallen en opstaan. Jaarlijks wordt onze locatie gecontroleerd door de GGD. Dit rapport kunnen ouders ten alle tijden inzien op de website.

Het wil weleens voorkomen dat een kind op een vervelende manier valt of botst. Als er (bijna)ongevallen gebeuren, worden deze op een ongevallenformulier ingevuld. Ieder (bijna)ongeval heeft onze aandacht. Mocht het voorkomen dat hetzelfde ongeval regelmatig gebeurt, dan heeft deze onze aandacht en zorgen we voor de nodige acties.

Protocol kindermishandeling

Wij hanteren het protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geeft concrete stappen die gevolgd kunnen worden als er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Daarnaast geeft de meldcode aan hoe te handelen als er signalen zijn van mogelijk gewelds- of zedendelict door een collega of als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Alle medewerkers bij BSO In ‘t Groen zijn bekend met de meldcode en hebben hiervoor de app gedownload op hun telefoon.

Contract wijzigen + opzegtermijn

Wanneer de tijden/dagen en/of de locatie van het originele contract wijzigen, ontvangt u van ons een “contractwijziging”.

Er geldt een opzegtermijn van één maand. Alle opzeggingen dienen per e-mail te geschieden. Opzeggen kan op elke dag van de maand. Het opzegtermijn gaan in vanaf de datum van ontvangen van de opzegging. Opzeggen kan via info@bso-intgroen.nl

Protocol zieke kinderen en medicijngebruik

Wij zijn van mening dat een ziek kind in principe thuis moet zijn. We zullen dan ook in alle gevallen waarin kinderen ziek worden op de BSO contact opnemen met de ouders. We overleggen met ouders wat te doen en hebben begrip voor situaties waarin het misschien niet altijd mogelijk is om een ziek kind meteen op te halen. Ook wanneer het ziektebeeld twijfelachtig is zullen we contact opnemen. Wij werken ook met de “Kiddi-app”, pedagogisch medewerkers hebben deze op hun mobiele telefoon.

Soms is er een verzoek van ouders om een kind medicijnen toe te dienen tijdens de opvang. Hiervoor moeten zij een formulier medicijnenverstrekking invullen. Hierin staat beschreven wat de afspraken zijn. Wij mogen geen paracetamols toedienen, alleen wanneer deze op doktersrecept zijn uitgeschreven.

Klachten

Bij klachten kunnen ouders zich melden bij de pedagogisch medewerkers van de groep. Ouders kunnen ook schriftelijke een klacht indienen. Mocht u een klacht willen indienen, gebruik dan dit formulier.

Klachtenformulier

We proberen samen over de klacht te praten en er gezamenlijk uit te komen en houden de ouder zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de behandeling.

Mochten ouders desondanks niet tevreden zijn over hoe er met de klacht is omgegaan of geen bevredigend antwoord hebben gekregen, dan kan de klacht worden neergelegd bij de externe klachtencommissie. Als BSO In ‘t Groen zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kunnen ouders ook direct hun klacht indienen bij de geschillencommissie. Het heeft echter onze voorkeur de klacht eerst intern kenbaar te maken en de organisatie de gelegenheid te geven deze op te lossen. We stellen de ouders over ons klachtenreglement op de hoogte via onze website.

Voor het interne klachtreglement BSO In ‘t Groen: klik hier

Verzekering

BSO In ‘t Groen heeft verplichte verzekeringen afgesloten. Inclusief inzittende verzekering voor het vervoer. De BSO In ‘t Groen is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van eigendommen.

 • GGD rapporten
 • Beleidsplan